Skład Zarządu:

Prezes - Elżbieta Juźwiak
Wiceprezes - Anna Bernatowicz- Sobiech
Sekretarz - Maria Zamoyska
Skarbnik - Teresa Walkowska
Członkowie  Zarządu : Elżbieta Holli
                                   Ewa Krajewska
                                   Krystyna Szczęsna 
Prezes Elżbieta Juźwiak:

tel. 505 257 797, 504 530 420
e-mail: elajuz@poczta.onet.pl

Sekretariat Teresa Walkowska:
tel. 606 633  709 (zapisy, wpłaty, informacje)

Zapisy i informacje:
w środy przed wykładami od godz. 17.30

NAPISZ DO NAS: utw@utwlomianki.orgOd grudnia 2012 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i możecie Państwo przekazać nam 1% podatku, za który z góry dziękujemy.

Jak przekazać nam 1% podatku?

Wpisz KRS 0000 33 77 94 w formularzu PIT 

Wystarczy, że w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2012 w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpiszesz naszą nazwę: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach 05-092 Łomianki ul. Krokusa 24 oraz  nasz KRS 0000 33 77 94  .   Resztą zajmie się urząd skarbowy.

Przekazane przez Państwa środki zostaną przeznaczone w całości na realizację naszych celów statutowych.
 


Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku Non progredi est regredi- Nie iść naprzód to cofać się

Grupa aktywnych mieszkańców Łomianek stworzyła Komitet Założycielski i w dniu 27 lipca 2009 r powołała do życia stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS i od 6 października 2009r posiada osobowość prawną.
Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest stworzenie przestrzeni dla ludzi w wieku przed- i emerytalnym, którzy nie akceptują „cofania się” ale widzą dla siebie możliwości rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania. Jeżeli nie teraz to kiedy zrealizujemy odkładane marzenia, zamierzenia, zapomniane pasje?
Cele Uniwersytetu zostały sformułowane następująco:
 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla członków Uniwersytetu,
 2. włączenie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu  ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. poprawa jakości życia osób w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronną aktywizację społeczną,
 4. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
 5. udzielanie pomocy i wsparcia oraz dążenie do podnoszenia poziomu życia członków uniwersytetu,
 6. aktywne współuczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
 7. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a także działanie w organizacjach zrzeszających uniwersytety trzeciego wieku.
Pierwszy wykład w naszym łomiankowskim uniwersytecie odbył się 4 listopada 2009 i regularnie co dwa tygodnie spotykamy się w auli ICDS na kolejnych wykładach.
Jesteśmy organizacją samodzielną, samorządną ale bardzo młodą, budujemy uniwersytet od podstaw. Nie wszystko jeszcze jest dopięte na ostatni guzik,ale już kilkadziesiąt osób brało udział w zorganizowanych przez nas kursach komputerowych, liczne grupy uczęszczają na lektoraty, gimnastykę rehabilitacyjno-usprawniającą, warsztaty malarskie, tańce.
Zachęcamy do wspólpracy, bo od nas wszystkich zrzeszonych w UTW w Łomiankach, zależy ostateczny kształt naszego uniwersytetu.
Nasz uniwersytet jest jeszcze otwarty dla nowych członków – serdecznie zapraszamy.
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
StowarzyszeniaUTW w Łomiankach
z dnia 28.03.2012
Komisja Rewizyjna w składzie:
 1. Elżbieta Zaleska – przewodnicząca
 2. Irena Husak – wiceprzewodnicząca
 3. Elżbieta Klonowska – sekretarz
 4. Elżbieta Konopka– członek
 5. Grażyna Samuel– członek
zapoznała się  z dokumentacją księgową i stanem finansów za rok 2011  i stwierdza , co następuje:
I. Sprzedaż  Usług    30.867,05
W tym:
1. składki członkowskie + wpisowe 12.490,00
2. szkolenia, a w tym 18.377,00
 -  gimnastyka 11.208,00
 -  malarstwo 1.025,00
 -  aqua aerobic 5.760,00
 -  spotkania literackie 294,00
 -  nordic walking 90,00
odsetki z banku 0,04
spisane saldo 0,01
vide: załącznik ks.  Nr 1
II. Dotacje, subwencje, dopłaty
W tym:
Darowizny od osób indywidualnych   200,00
Umowa sponsoringu za domenę MBS 600,00
Dotacja z UG Łomianki nr Z4 6.000,00
Zwrot  niewyk.  dotacji  z UG-Z4 388,00
Odsetki Z4 0,36
Dotacja z UG Łomianki nr Z3 8.000,00
Odsetki Z3 0,44
Zwrot niewyk. dotacji z UG-Z3 2.683,00
Dotacja z UE - Min. Finansów 41.519,10
Dotacja z UE – Maz. Ośr. Wdrożeniowego 7.326,9
Zwrot  niewykorz. środków  Projektu UE 2.240,90
vide: załącznik ks. nr 2
KOSZTY w okresie 01.01.-31.12.2011   84.704,14
-  koszty ogólne  UTW - Załącznik nr 3    27.169,24
-  koszty Projektu  UE - Załącznik nr 4    46.605,10
-  koszty realizacji Zadania nr Z3 - Załącznik nr 5    5.317,44
-  koszty realizacji Zadania nr Z4 -Załącznik nr 6    5.612,36
 Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011 wykazuje Załącznik nr 7
dochód  w kwocie 4.494,81 zł
Środki pieniężne w kasie i w banku – 10.166,13
- KASA 2.523,61
- Bieżący rachunek bankowy 7.642,52
Vide: załącznik ks. Nr 8
Komisja Rewizyjna składa Zarządowi podziękowania za znaczny wkład pracy związany z działalnością
Stowarzyszenia i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 rok.
Na tym protokół zakończono i podpisano
 • Elżbieta Zaleska
 • Irena Husak
 • Elżbieta Klonowska
 • Elżbieta  Konopka
 • Grażyna Samuel

Sponsor

Sponsor