WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w ŁOMIANKACH
ZA OKRES OD 01 STYCZEŃ 2017 DO 31 GRUDZIEŃ 2017 R.

 1. Informacje porządkowe
  Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Krokusa 24 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337794.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest : - prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej i twórczej,
  - włączanie osób w wieku przed i emerytalnym do sytemu ustawicznego
  kształcenia,
  - upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
  Czas trwania działalności Uniwersytetu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
 2. Prezentacja sprawozdań finansowych
  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach prezentuje sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 - 31.12.2017.
Sprawozdanie finansowe obejmuje między innymi:
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 10 249,60 PLN
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości: - 2 616,53 PLN.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Uniwersytet w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmienionym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.Sporządzono dnia: 12/03/2018 r.
Mariola Faralisz
.......................................... .................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)


Dodatkowe informacje i objaśnienia.
do sprawozdania finansowego za okres
od 01 styczeń 2017 do 31 grudzień 2017 r.
 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru.
  Aktywa i pasywa wyceniono według zasady ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości, czyli według ceny nabycia. Środki trwałe umarzane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 20.01.2005 ( Dz.U. Nr 7 poz 34z późniejszymi zmianami).
 2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny spowodowaną tym zmianę kwot wyniku finansowego.
  Nie dotyczy
 3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.
  Nie dotyczy
 4. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
  Nie dotyczy
 5. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów dotychczasowej amortyzacji
  Majątek trwały
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne
719,00
0,00
0,00

719,00
Środki trwałe
3 026,90
1 594,08
0,00
4 620,98
Razem
3 745,90
1 594,08
0,00
5 339,98
Umorzenie-amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne
719,00
0,00
0,00
719,00
Środki trwałe
3026,90
1 594,08
0,00
4 620,98
Razem
3 745,90
1594,08
0,00
5 339,98

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, w minionym roku nie dokonano nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
 2. Na dzień bilansowy podmiot nie posiada należności
 3. Na dzień bilansowy podmiot posiada zobowiązania krótkoterminowe
  w kwocie 1 196,38 PLN w tym :
 • z tyt. podatków, ceł,ubezpiecz.nie dopłata do 12/2017 0,82 PLN
 • zobowiąz. z tytułu dostaw(zakup laptopa na raty) 1 195,56 PLN
 1. Podmiot na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań długoterminowych, warunkowych oraz zabezpieczonych na majątku jednostki.
 2. Na koniec roku nie powstały rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ani bierne.
 3. W 2017 roku różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym spisana należność(brak faktury do wpłaty) 600 PLN.
 4. Przychody z działalności statutowej wyniosły 46 415,50 PLN w tym:
 • składki członkowskie 6 970,00 PLN
 • wpłaty za udział w zajęciach 17 020,00 PLN
 • wpłaty z 1% OPP 1 725,50 PLN
 • dotacja z UMiG Łomianki 20 700,00 PLN
 • rozliczenie wyniku z roku poprzedniego 0,00 PLN
13 .Pozostałe przychody uzyskane w 2017 stanowią kwotę 1,54 PLN w tym:
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych 1,52 PLN
 • pozostałe przychody operacyjne (różnice groszowe) 0,02 PLN
14. Koszty działalności statutowej wyniosły 34 365,00 PLN w tym:
 • koszt realizacji zadania NR 4 12 020,00 zł z tego :
  - wykłady 2 640,00 zł
  - klub przyjaciół książki 854,00 zł
  -spotkania z literaturą 440,00 zł
  -warsztaty malarskie 2 400,00 zł
  -plener malarski 300,00 zł
  - seminarium historia sztuki 1 540,00 zł
  -spotkania muzyczne 660,00 zł
  -spotkania językowe 900,00 zł
  - wykłady z cyklu Kino i Teatr 1 100,00 zł
  - spacery po Warszawie 600,00 zł
  -wykłady z cyklu „Poznajmy Warszawę” 660,00 zł
 • koszty realizacji zadania NR 1 22 345,00 zł, z tego:
  - prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych 8 500,00 zł
  -wynajem torów na zajęcia aerobicu 2 025,00 zł
  - prowadzenie zajęć jogi 5 400,00 zł
  - prowadzenie zajęć aerobicu 1 500,00 zł
  - trening pamięci 2 160,00 zł
  - wykład 660,00 zł
  - art terapia 900,00 zł
  -obsługa księgowo 1 200,00 zł
15. Koszty ogólnego zarządu 14 068,56 zł z tego:
  - koszty bankowe 220,00 zł
  - wynagrodzenia umowy cywilnoprawne i składki ZUS 4 371,55 zł
  - art spożywcze 90,00 zł
  - art biurowe 566,91 zł
  - usługi telekomunikacyjne 1 035,52 zł
  - usługi księgowe 2 900,00 zł
  - amortyzacja 1 594,08 zł
  - pozostałe 738,00 zł
  - zajęcia jogi 1 080,00 zł
  - aquaerobic (trener+ wynajem torów) 1 192,50 zł
  - wykłady, trening pamięci 280,00 zł

16. Pozostałe koszty operacyjne 600,01 zł z tego
 • przychody spisane należności 600,00 zł
 • różnice groszowe 0,01 zł
17. Podmiot nie zatrudniał pracowników.
18. Nie udzielono pożyczek ani innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w skład zarządu.
Sporządzono dnia 12/03/2018 r.
Mariola Faralisz
.......................................... .................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Blog Archive

Sponsor

Sponsor