Zarząd UTW w Łomiankach zwołuje walne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków UTW w dniu 3 czerwca o godz 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury. 
Proponowany porządek obrad:
-Wybór Prezydium
-Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej 
-Przyjęcie porządku obrad
-Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018r
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odnośnie działalności finansowej 
- Pytania i wnioski członków UTW
-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego z działalności UTW
-Głosowanie odnośnie udzielenie absolutorium  Zarządowi za działalności w ostatniej kadencji.
-Przedstawienie kandydatów  na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania 
- wolne wnioski. 
- Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wnioski o zamieszczeniem określonych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał mogą być składane przez co najmniej 5 członków najpóźniej do 28 maja br.
W obradach Walnego Zgromadzenia członkowie biorą udział osobiście.

Blog Archive

Sponsor

Sponsor